ENTRADAS

ACCÈS CONTRACTISTES

Informació prèvia per a coordinació P.R.L i accés al recinte America’s Cup Experience

 

En compliment amb la normativa vigent a Espanya en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, és imprescindible que els nostres clients es comprometin a seguir totes les disposicions establertes en la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en el seu Article24 i desenvolupat, en el Reial decret 171/2004.

A més, per garantir la seguretat en els esdeveniments que gestionem, requerim que es realitzi la corresponent acta de coordinació d’ activitat amb un termini mínim de tres dies hàbils abans de la data de l’ esdeveniment. Aquesta mesura és fonamental per assegurar un entorn laboral segur per a tots els involucrats.

La seguretat i el benestar dels nostres col·laboradors i clients són prioritaris per a nosaltres. Complir amb aquestes regulacions és essencial per garantir un entorn laboral lliure de riscos. És per això que requerim que llegeixi atentament les següents instruccions.

PAS 1 – Tramesa del formulari emplenat

Omplir el formulari adjunt.

Un cop rebuda la present fitxa degudament emplenada en tots els camps per la seva part. CBVI (Servei extern de Prevenció de Riscos Laborals) procedirà per la seva banda a donar accés a plataforma per a la introducció empleat a empleat de totes les dades en informació necessària.

PAS 2 – Accés a la plataforma

Des de l’empresa CBVSI, una vegada rebut el formulari (PAS 1), es facilitarà accés a plataforma via link URL.

En aquesta URL – Plataforma, s’haurà de pujar tota la informació relativa a cadascun dels treballadors que han d’accedir a America ́s Cup Experience. Una vegada realitzada l’entrada de tota la informació de cadascun dels treballadors (requerida per CBVSI), es procedirà a donar accés, al recinte.  

Formulari de recollida de dades

    Dades d' empresa i contacte

    Treballs a realitzar

    Dates del treball

    Nota Important:

    Tota falta d’informació requerida en relació a un o diversos treballadors serà motiu de per no facilitar l’autorització d’accés , per part America ́s Cup Experience (ACEx)a les nostres instal·lacions.